Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Zespół Formacji Młodych

Zespół Formacji Młodych tworzą młodzi ludzie z grup Odnowy w Duchu Świętym, którzy pragną służyć innym młodym w Odnowie i poza nią, wspólnie z nimi szukać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, dzielić się doświadczeniem Miłości Boga, odkrywać znaki Jego obecności, bardziej świadomie i odpowiedzialnie przeżywać swoje życie.

Posługa ZFM jest ściśle związana z Centrum Formacji Wieczernik. Opiekunem Zespołu jest ksiądz Andrzej Grefkowicz.

Cele:

  1. Organizowanie formacji dla młodzieżowych grup Odnowy,
  2. Pomoc w zakresie formacji, prowadzonej w grupach młodzieżowych,
  3. Wspieranie liderów młodzieżowym w ich posłudze,
  4. Ewangelizacja młodych.

Cele są realizowane poprzez:

  • inicjowanie i organizowanie konkretnych działań, w tym: weekendów młodzieżowych, rekolekcji ewangelizacyjnych „Kurs Filip”, zabaw karnawałowych, koncertów, rekolekcji, itp.,
  • współpracę z liderami i animatorami grup,
  • organizowanie spotkań szkoleniowych dla obecnych i przyszłych animatorów grup,
  • inicjowanie i organizowanie działań w celu upowszechniania Odnowy w Duchu Świętym wśród młodzieży i powoływanie nowych grup młodzieżowych.

Weekendy dla młodych

Co roku organizowane są trzy weekendy formacyjne, które stanowią podstawę formacji dla grup młodzieżowych. Tematy tych spotkań są rozeznawane; w rozeznaniu bierze się pod uwagę aktualne potrzeby grup oraz całego środowiska. Stałymi elementami są: modlitwa wstawiennicza, rozmowy duchowe, Eucharystia. Jest to nie tylko czas formacji i refleksji, ale również wspólnej zabawy i twórczości. Na weekendy przyjeżdżają również osoby spoza grup Odnowy.
Więcej informacji na stronie Zespołu Formacji Młodych.