Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU
CFWIECZERNIK.ODNOWA.ORG

§1 Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki użytkowania strony www.cfwieczernik.odnowa.org oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację Wieczernik z siedzibą w Magdalence, ul. Ks. H. Słojewskiego 19 (05-552 Wólka Kosowska), zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000016622, o numerze NIP 1231082760 oraz numerze REGON 012090991 (zwaną dalej Fundacją lub Administratorem).
 2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 3. Definiuje się następujące pojęcia:
  1. Serwis – strona internetowa dostępna w sieci Internet pod adresem www.cfwieczernik.odnowa.org, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Fundację;
  2. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis w sieci Internet;
  3. Uczestnik – osoba fizyczna mająca ukończone 17 lat, zgłaszana lub zgłaszająca się na określony turnus rekolekcyjny, kurs lub weekend formacyjny organizowany przez Centrum Formacji Wieczernik;
  4. Usługi – usługi świadczone Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu opisane w §3 Regulaminu;
  5. Centrum Formacji Wieczernik/CF Wieczernik – zespół osób: kapłanów i świeckich, które opracowują, organizują i prowadzą formację dla członków grup Odnowy w Duchu Świętym i innych osób w ramach działań statutowych Fundacji Wieczernik;
  6. Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszeniowy dostępny online na stronie www.cfwieczernik.odnowa.org/zgloszenia/formularz.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Fundacja świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Treści i materiały zamieszczane w Serwisie przez Fundację (w tym formularze zgłoszeniowe, terminarze, logotypy) mogą być powielane i rozpowszechniane pod warunkiem wskazania źródła oraz użycia ich w zgodzie z zadaniami statutowymi Fundacji.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zgłoszenia na rekolekcje lub weekendowe spotkanie formacyjne za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu świadczone są następujące usługi:
  1. udostępnianie informacji na temat rekolekcji, kursów i weekendów formacyjnych prowadzonych przez CF Wieczernik,
  2. przyjmowanie zgłoszeń Uczestników rekolekcji, kursów i weekendów formacyjnych prowadzonych przez CF Wieczernik.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1. świadczone są nieodpłatnie.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń na rekolekcje, kurs lub weekend formacyjny prowadzone jest za pomocą Formularza zgłoszeniowego lub pocztą elektroniczną pod adresem zgloszenia@cfwieczernik.odnowa.org, w zależności od konkretnego przypadku.
 4. Informacje o trybie zgłoszeń na dany turnus rekolekcyjny, kurs lub weekend formacyjny podawane są w Serwisie.
 5. W celu zgłoszenia Uczestnika na rekolekcje, kurs lub weekend formacyjny wymagane jest podanie wszystkich informacji oznaczonych jako wymagane.
 6. Zgłoszenie udziału może zostać dokonane:
  1. samodzielnie przez Uczestnika lub
  2. przez osobę kierującą Uczestnika na dany turnus lub spotkanie formacyjne w ramach grupy Odnowy.
 7. Każdy Uczestnik, a w przypadku ust. 6 pkt b również osoba zgłaszająca Uczestnika, otrzymuje automatyczne potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenia w systemie zgłoszeniowym. Otrzymanie potwierdzenia świadczy jedynie o prawidłowym wypełnieniu formularza i nie oznacza, że Uczestnik został przyjęty.
 8. Do każdego Uczestnika wysyłamy wiadomość e-mail w ciągu 10 dni odpowiedź zawierającą potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje, kurs lub weekend formacyjny oraz niezbędne informacje, albo odmowę przyjęcia z uzasadnieniem. Informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu Uczestnika otrzymuje także osoba kierująca.

§4 Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania:
  • połączenia z siecią Internet,
  • aktualnego czasu systemowego,
  • przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie dokumentów w standardzie HTML5 z włączoną obsługą JavaScript,
  • przeglądarki dokumentów umożliwiającej wyświetlanie dokumentów w formacie PDF lub DOCX.

§5 Odpowiedzialność

 1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający przepisy prawa bądź dobre obyczaje.
 2. Zabronione jest przesyłanie treści o charakterze obraźliwym, bezprawnym oraz informacji marketingowych.
 3. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi, który:
  1. wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem,
  2. narusza postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub dobre obyczaje,
  3. swoimi działaniami naraża Serwis na przerwy w działaniu, w szczególności dokonując ataków na infrastrukturę Administratora.

§6 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę zostały określone w dokumencie “Polityka prywatności” dostępnym na stronie www.cfwieczernik.odnowa.org/polityka-prywatnosci.
 2. Dane przekazywane za pomocą Formularza są przesyłane połączeniem szyfrowanym (SSL).

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług lub działania Serwisu należy kierować pocztą elektroniczną na adres: info@cfwieczernik.odnowa.org, pocztą na adres korespondencyjny: Fundacja Wieczernik, ul. ks. H. Słojewskiego 19, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska, lub telefonicznie, pod numerem 22 757 99 93.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, przedmiot reklamacji wraz z podaniem przyczyny i opisem problemu.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób adekwatny do jej złożenia, na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny.
 4. Reklamacje niezawierające informacji wymienionych w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
 5. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.
 6. W przypadku problemów technicznych związanych z użytkowaniem Serwisu lub stwierdzenia incydentu bezpieczeństwa prosimy o kontakt pod adresem info@cfwieczernik.odnowa.org.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.cfwieczernik.odnowa.org/regulamin w formacie PDF, pozwalającym na jego pobranie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie 14 dni po ich opublikowaniu na stronie www.cfwieczernik.odnowa.org/regulamin.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.