Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU CFWIECZERNIK.ODNOWA.ORG

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej Polityka) skierowana jest do osób odwiedzających stronę internetową www.cfwieczernik.odnowa.org (dalej Serwis) oraz dokonujących zgłoszeń na rekolekcje, kursy lub weekendy formacyjne za pośrednictwem formularza online dostępnego w Serwisie, poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
 2. Polityka wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018.
 3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wieczernik z siedzibą w Łazach ul. Ks. H. Słojewskiego 19 (05-552 Wólka Kosowska), KRS 0000016622 (dalej Fundacja/Administrator).
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację można kontaktować się:
  • telefonicznie, pod nr 22 757 99 93 lub 785 252 686,
  • mailowo, pod adresem info@cfwieczernik.odnowa.org,
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Centrum Formacji Wieczernik ul. Słojewskiego 19 Łazy 05-552 Wólka Kosowska.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w przypadku korzystania z usług świadczonych przez Fundację, w zależności od typu usługi:
  • Serwis cfwieczernik.odnowa.org: W celu monitorowania ruchu w serwisie oraz gromadzenia statystyk odwiedzin, Fundacja może gromadzić dane Użytkowników związane z używanym przez nich oprogramowaniem i sprzętem (np. rozdzielczość ekranu, model urządzenia, wersja przeglądarki internetowej itp.), dostawcą usług internetowych czy adresem IP. Dane są przetwarzane w sposób automatyczny, z użyciem plików “cookies” oraz skryptów JavaScript. Zgromadzone dane podlegają profilowaniu, jednak nie ma ono wpływu na Użytkowników i nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów trzecich, świadczących usługi na rzecz i zlecenie Fundacji, w szczególności usługi związane z hostingiem oraz monitorowaniem ruchu w Serwisie. Dane mogą w tym celu zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Okręgiem Gospodarczym (EOG) na zasadach opisanych w dalszej części Polityki. Dane związane z użytkowaniem serwisu przetwarzane są nie dłużej niż przez 50 miesięcy od daty wizyty w Serwisie.
  • Obsługa zgłoszeń: W celu zarejestrowania zgłoszenia Uczestnika, potwierdzenia rejestracji i przekazania niezbędnych informacji przed rozpoczęciem rekolekcji lub spotkania formacyjnego Fundacja może przetwarzać dane podane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, dostarczone pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Na podane w zgłoszeniu adresy wysyłane jest potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, a w ciągu 10 dni od zgłoszenia wysyłana jest informacja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia. Podanie danych w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych (oznaczonych jako wymagane) jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej obsługi zgłoszenia. Niepodanie ich lub podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić przyjęcie zgłoszenia. Zabronione jest podawanie danych osób bez ich wiedzy i zgody. Dane przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza EOG na zasadach opisanych w dalszej części Polityki.
 2. Dane Uczestnika będą  przetwarzane:
  • do 30 dni od dnia zakończenia turnusu rekolekcji, cyklu formacyjnego lub weekendu formacyjnego, w którym Uczestnik wziął udział;
  • do 7 dni od dnia otrzymania przez Administratora informacji o rezygnacji  Uczestnika z udziału w turnusie rekolekcji, cyklu formacyjnym lub weekendzie formacyjnym;
  • do 50 miesięcy od daty odwiedzin Serwisu, w celach statystycznych;
  • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, nie dłużej niż 5 lat.
 3. Ponieważ przetwarzane przez Fundację dane osobowe należą do szczególnej kategorii danych osobowych (dotyczą przekonań religijnych), każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania danych, którego już dokonaliśmy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI

 1. W przypadku niektórych spotkań formacyjnych może być dopuszczone uczestnictwo dzieci poniżej 16. roku życia. W takim przypadku wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, z załączeniem pisemnej zgody opiekuna (do pobrania z podstrony Do pobrania). Zgłoszenia dzieci poniżej 16. roku życia bez pisemnej zgody opiekuna nie będą przyjmowane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

 1. Każda osoba, której dane przetwarzamy, może w dowolnym momencie skorzystać z przysługujących jej praw, tj.:
  • prawa do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zlecenia nam przekazania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
  • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe są udostępniane pracownikom Fundacji oraz osobom prowadzącym turnus rekolekcyjny lub spotkanie formacyjne, na które Uczestnik został przyjęty. Osoby te mają wgląd w dane Uczestników tylko do czasu zakończenia turnusu rekolekcji, cyklu formacyjnego lub weekendu formacyjnego.
 2. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów świadczących usługi wobec Administratora, związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, prowadzeniem internetowego systemu zgłoszeń, hostingu oraz monitorowania ruchu w Serwisie.
 3. Dane osobowe są przekazywane do podmiotu mającego siedzibę poza EOG. Powierzenie danych odbywa się na mocy aneksów o przetwarzaniu danych oraz klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zapewniających spełnienie przez ten podmiot wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

PLIKI “COOKIES”

 1. W Serwisie używane są pliki „cookies” oraz wykorzystywane są inne narzędzia, takie jak Local Storage i Session Storage, pozwalające na zidentyfikowanie powracającego użytkownika, wysłania zgłoszenia oraz przyspieszenie działania stron. Są one zapisywane na urządzeniu Użytkownika w czasie przeglądania zawartości Serwisu.
 2. Informacje mogą być zapisywane zarówno przez Administratora (first-party cookies), jak również przez podmioty trzecie, świadczące usługi dla Administratora (third-party cookies).
 3. Pliki „cookies” oraz inne narzędzia wykorzystywane są w celu umożliwienia wysłania zgłoszenia, utrzymania sesji oraz monitorowania odwiedzin stron internetowych.
 4. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę plików „cookies” w swojej przeglądarce. Wyłączenie ich obsługi może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów przetwarzania danych przez Administratora, a tym samym może uniemożliwić realizację usług lub zobowiązań wobec Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Wszelkie przypadki naruszenia zasad bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Administratorowi.