Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Formularz zgłoszeniowy

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej, należy zapoznać się z zasadami zgłoszeń, polityką prywatności oraz regulaminem.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wieczernik (dalej Fundacja/Administrator) z siedzibą w Łazach ul. Ks. H. Słojewskiego 19 (05-552 Wólka Kosowska), KRS 0000016622.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację można kontaktować się z nami:
  • telefonicznie pod nr 22 757 99 93 lub 785 252 686,
  • mailowo, pod adresem info@cfwieczernik.odnowa.org,
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres Centrum Formacji Wieczernik ul. Słojewskiego 19, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Fundację Wieczernik w celu zarejestrowania zgłoszenia Uczestnika, potwierdzenia rejestracji i przekazania niezbędnych informacji przed rozpoczęciem rekolekcji lub spotkania formacyjnego (art. 6 ust. 1 lit a, b RODO). Dane osobowe mogą zostać przekazane osobom prowadzącym dany turnus rekolekcyjny lub spotkanie formacyjne wyłącznie w celach organizacyjnych.
 4. Dane osobowe będą udostępnione pracownikom Fundacji oraz osobom prowadzącym dany turnus rekolekcyjny lub spotkanie formacyjne. Osoby te mają wgląd w dane Uczestników tylko do czasu zakończenia turnusu rekolekcji, cyklu formacyjnego lub weekendu formacyjnego. Dane zostaną również przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, podmiotowi, który dostarcza rozwiązania technologiczne, umożliwiające nam prowadzenie internetowej obsługi zgłoszeń, gromadzenie statystyk odwiedzin naszej strony internetowej oraz utrzymanie poczty elektronicznej. Przekazywanie to będzie się odbywać w oparciu o odpowiednie zapisy prawne, gwarantujące odpowiedni stopień ochrony danych wymagany przez Komisję Europejską.
 5. Dane Uczestnika będą przetwarzane:
  • do 30 dni od dnia zakończenia turnusu rekolekcji, cyklu formacyjnego lub weekendu formacyjnego, w którym Uczestnik wziął udział;
  • do 7 dni od dnia otrzymania przez Administratora informacji o rezygnacji Uczestnika z udziału w turnusie rekolekcji, cyklu formacyjnym lub weekendzie formacyjnym;
  • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, nie dłużej niż 5 lat.
 6. Ponieważ przetwarzane przez Fundację dane osobowe należą do szczególnej kategorii danych osobowych (dotyczą przekonań religijnych), każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania danych, które już dokonaliśmy.
 7. Każda osoba, której dane przetwarzamy, może w dowolnym momencie skorzystać z przysługujących jej praw, tj.
  • prawa dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zlecenia nam przekazania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
  • prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest w pełni dobrowolne, jednak jest niezbędne do dokonania zgłoszenia na rekolekcje lub weekend formacyjny. Ich niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić nam obsługę zgłoszenia.
 9. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji. Mogą natomiast podlegać profilowaniu, jednak nie ma ono wpływu na przebieg zgłoszenia i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami wobec osoby zgłaszanej ani osoby zgłaszającej. Dane podlegające profilowaniu są przez nas wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.