Odnowa w Duchu Św. w Magdalence

Zeszyty Formacyjne

Zeszyty formacyjne wydawane przez Centrum Formacji „Wieczernik” mogą być pomocą zarówno w prowadzeniu formacji w grupie modlitewnej czy gronie animatorów, jak i w formacji indywidualnej. Można się w nie zaopatrzyć w czasie pobytu w Domu Rekolekcyjnym, a także zamówić wysłanie pocztą, kontaktując się w tej sprawie z Sekretariatem Centrum Formacji „Wieczernik”.

 

Oto aktualnie dostępne zeszyty:

Aby lepiej poznać Odnowę   (cena 10 zł)
Zeszyt zawiera podstawowe informacje o Odnowie w Duchu Świętym. Bardzo dobry dla nowych osób we wspólnotach.

Budowanie jedności małżeńskiej (cena 12 zł)
Zeszyt zawiera niektóre katechezy głoszone na spotkaniach i rekolekcjach organizowanych przez 
Zespół Formacji Rodzin przy Centrum Formacji Wieczernik. Mówią one o podstawowych zasadach 
tworzących życie rodziny: o wzajemnej miłości, pojednaniu, jedności i zrozumieniu. Przypominają o 
konieczności budowania życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego i wspólnotowego na 
fundamencie modlitwy i dialogu. Autorami wypowiedzi są: o. Jacek Salij, ks. Krzysztof Grzejszczyk 
oraz Iwona Madaj.

Dekalog drogą uzdrowienia (cz. I, II i III, cena 10 zł)
Zeszyty mogą być pomocą w przygotowaniu do spowiedzi i w pracy nad sobą. Omawiając szczegółowo każde z Przykazań Bożych wskazują, jak żyć w dzisiejszym świecie zgodnie z prawem danym nam przez Boga. Omawiają też związek, jaki zachodzi między naszą relacją do Boga a stanem naszego wnętrza.

Drogowskazy do szczęścia  (cena każdej części 10 zł)
Cykl „Rekolekcje w codzienności”, oparty na Ośmiu Błogosławieństwach według św. Mateusza. Każdy zeszyt może stanowić pomoc zarówno w formacji osobistej, jak i wspólnotowej. Aktualnie dostępne są:
Część I „Prawdziwa i fałszywa droga do szczęścia. Błogosławieni ubodzy w duchu”
Część III „Błogosławieni cisi. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”
Część IV: „Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni czystego serca”.

Duch Święty i Jego dary   (cena 12 zł)
Zeszyt zawiera wiele cennych informacji o działaniu Ducha Świętego i o tym, jak z Nim współpracować i otwierać się na Jego dary.

Jak wzrastać w Duchu Świętym  (cena 20 zł)
Podręcznik dla osób po rekolekcjach ewangelizacyjnych oraz wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją relację z Bogiem. Jest jedną z propozycji konkretnego programu prowadzącego ku trwałej przemianie życia. Zawiera te same tematy, co wydawane wcześniej „Katechezy po REO”, jednak nie w formie konspektów dla prowadzącego formację, ale tekstów do przeczytania, przemyślenia i modlitwy dla uczestników. Zagadnienia można „przerabiać” samodzielnie.

Jednomyślni na modlitwie (cena 10 zł)
Przewodnik dla uczestników i animatorów spotkań modlitewnych.

Którędy do Boga? Jak formować siebie i innych   (cena 18 zł)
Książka ta mówi o tym, jak zadbać o rozwój duchowy – własny i innych. Może być przydatna nie tylko animatorom, liderom, formatorom (duchownym i świeckim), ale również wszystkim, którzy pragną duchowo wzrastać. Powstała w oparciu o dokumenty Kościoła i doświadczenie Odnowy w Duchu Świętym, szczególnie Centrum Formacji „Wieczernik”.

Miłość uzdrawia relacje  (cena 14 zł)
Zeszyt zawiera wybór tekstów różnych autorów. Miłość bliźniego stanowi sprawdzian autentyczności naszego oddania się Jezusowi, a refleksja pod jej kątem o własnym życiu może pomóc poprawić i pogłębić osobistą relację z Bogiem i ludźmi.
Teksty drugiej części zeszytu łączy próba odpowiedzi na pytanie: Jak zmieniać własne postawy i zachowania, aby zbliżyć się do bliźnich i nie ranić ich niepotrzebnie, co robić, aby lepiej się rozumieć, jak budować bliskie i dojrzałe relacje międzyludzkie.
Wcześniej artykuły te były opublikowane w dwóch oddzielnych zeszytach: “Miłość bliźniego” oraz “Lepsze porozumienie, lepsze relacje”

„Nasze Credo”  (cena 10 zł)
Zeszyt przybliża proponowany przez Centrum Formacji “Wieczernik” styl życia, wraz ze wskazówkami, jak przygotować siebie (lub innych) do podjęcia konkretnych zobowiązań. Ukazuje istotę tego, co nazywamy “łaską Odnowy” i daje konkretny program, jak wytrwać w tej łasce.

Nie dowierzajcie każdemu duchowi   (cena 10 zł)
Rozeznawanie objawów fizycznych towarzyszących modlitwie. Kiedy odpoczynek w Duchu pochodzi na prawdę od Ducha Świętego? Jak rozeznawać proroctwa?

Odkryj swój charyzmat (cz. I)  (cena 10 zł)
Zeszyt zapoznaje czytelnika najpierw z tym, czym są charyzmaty i w jakim celu Bóg obdarowuje nimi chrześcijan. Kolejne rozdziały omawiają charyzmaty nadzwyczajne: dar proroctwa, języków, tłumaczenia języków, uzdrawiania, wiary i czynienia cudów, oraz zagadnienia związane z posługą tymi charyzmatami.

Odkryj swój charyzmat (cz. II)  (cena 10 zł)
Drugi zeszyt cyklu o charyzmatach omawia szeroko charyzmat rozeznawania duchów, dar słowa mądrości i dar słowa poznania. Opracowanie – Zbigniew Lityński.

Poszukiwanie woli Bożej  (cena 10 zł)
Zeszyt jest zbiorem tekstów różnych autorów, które były wcześniej publikowane w zeszytach “Rozeznawanie duchowe” i “Boże prowadzenie”. Ich wspólnym mianownikiem jest próba odpowiedzi na pytania: Czego Pan Bóg oczekuje ode mnie? Jak mogę lepiej rozpoznawać Jego wolę? Jak odróżnić autentyczne natchnienia Boże od własnych myśli czy podszeptów złego ducha?

Praktyka modlitwy wstawienniczej   (cena 24 zł)
Jest to dwuczęściowy podręcznik, autorstwa Zbigniewa Lityńskiego i Janusza Rożeja, dla osób posługujących w zespołach modlitwy wstawienniczej. Treści w nim zawarte są cenne także dla osób korzystających z tego rodzaju modlitwy. Część pierwsza porusza zagadnienia duchowych i organizacyjnych podstaw modlitwy wstawienniczej, opisuje cztery podstawowe aspekty uzdrowienia oraz przypomina o ważności sakramentów i sakramentaliów w modlitwach o uzdrowienie. Druga część opisuje różne aspekty modlitwy wstawienniczej oraz zwraca uwagę na częściej występujące błędy. Zawiera też budujące świadectwa osób doświadczających mocy modlitwy wstawienniczej.

Przebaczać 77 razy   (cena 10 zł)
Autor: ks. Andrzej Grefkowicz.
Zeszyt ma stanowić pomoc w przyjmowaniu łaski uzdrowienia wewnętrznego i poprawie relacji z bliźnimi, w tym z najbliższymi.

Przewodnik duchowego wzrostu  (cena 20 zł)
Przewodnik jest pomocą formacyjną dla osób rozpoczynających, po rekolekcjach ewangelizacyjnych, nowy etap swej drogi z Bogiem. Jest to rozszerzona wersja dawniejszych „Katechez po REO”.
Aktualnie dostępna jest tylko część 2, która omawia tematy codziennego rachunku sumienia, spotkania modlitewnego, grupy dzielenia, życia sakramentalnego, pobożności Maryjnej i apostolstwa osób świeckich.

Pułapki mocy ciemności   (cena 20 zł)
Zeszyt formacyjny porusza tematykę zagrożeń płynących ze strony filozofii New Age, a konkretnie:
Zmiana sposobu myślenia pod wpływem filozofii New Age, wpływ duchowości Wschodu, magia, wróżbiarstwo, spirytyzm, medycyna niekonwencjonalna. Pomaga skonfrontować propozycje zwolenników Nowej Ery z chrześcijaństwem, w szczególności z nauczaniem Kościoła, aby ustrzec się od wpadnięcia w pułapki, które zastawia szatan.

Rachunek sumienia i reguły rozeznawaniacena (cena 12 zł)
Teksty zawarte w zeszycie mogą stanowić pomoc w podejmowaniu rachunku sumienia, zarówno 
codziennego, jak i przygotowującego do spowiedzi. Treści dotyczące rozeznawania duchowego 
pomogą podążać w życiu za Jezusem a nie za własnymi emocjami, złudzeniami, czy pokusami złego 
ducha. 

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy   (cena 25 zł)
Podręcznik dla prowadzących: część A – metodyczna i część B – konspekty katechez.

Sztuka rozeznawania indywidualnego i wspólnotowego   (cena 16 zł)
Treści zawarte w zeszycie mogą pomóc we wzrastaniu w umiejętności rozeznawania woli Boga i dokonywaniu wyborów, aby coraz lepiej wypełniać wolę Pana. Dotyczą zarówno osobistych decyzji, jak i rozeznawania podejmowanego we wspólnocie.

Uzdrowienie duchowe – podstawa wszelkiego uzdrowienia   (cena 12 zł)
Temat zeszytu dotyka rzeczy najbardziej podstawowej w życiu chrześcijanina – relacji z Panem Bogiem. Uzdrowienie duchowe – uzdrowienie tej relacji – wiąże się z nawróceniem, zmianą mentalności, uzdrowieniem sumienia. Zeszyt ukazuje Boga jako Tego, Kto chce leczyć całego człowieka, zwraca uwagę na ludzkie postawy sprzyjające przyjęciu uzdrowienia oraz na grzech, który jest głównym źródłem nieszczęść i problemów. Następnie szerzej omawia sakrament pokuty i pojednania jako miejsce otrzymywania daru uzdrowienia.

Uzdrowienie przez miłość i modlitwę  (cena 20 zł)
Książka dla osób, które pragną modlić się o uzdrowienie własne bądź innych. Wśród tematów m.in. uzdrowienie obrazu Boga, uzdrowienie duchowe, uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie fizyczne, praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania do spowiedzi. Książka zawiera także świadectwa i propozycje różnych form modlitwy. Może być przydatna również dla osób, które nie są w grupach Odnowy. Celem książki jest nie tylko pomoc w przyjęciu łaski uzdrowienia, ale także w odnowieniu i pogłębieniu relacji z Bogiem

Wyleję Ducha mego i prorokować będą (cena 12 zł)
Zeszyt jest zapisem konferencji z weekendu formacyjnego na temat daru proroctwa. Zawiera też świadectwa osób posługujących tym darem.